gototopgototop

Effective solutions

Reklamný prúžok
banner-title1banner-title2banner-title3
Riešenia v oblasti systémovej a aplikačnej integrácie

Technológie hardvérových a softvérových riešení sa v posledných obdobiach rozvíjajú veľmi rýchlo. Rýchly trend rozvoja okrem nových možností prináša aj rôznorodosť riešení informačných systémov. Kvalitný informačný systém zostavený z viacerých podsystémov musí spĺňať predovšetkým nasledovné požiadavky:

  • dostupnosť údajov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti

  • zabezpečiť rýchlu vyhľadateľnosť a škálovateľnosť údajov

  • jednotlivé podsystémy musia byť navzájom kompatibilné

  • musí umožňovať rozširovanie úmerne s rozvojom informačných technológií a rastom spoločnosti

  • riešenie musí byť ekonomicky vyvážené

Splniť náročné požiadavky na integráciu už existujúcich systémov využívaných v konkrétnej spoločnosti už nie je v jej silách. A ani nie je účelné, aby sa touto úlohou sama zaoberala.

Spoločnosť EDICO SK, a.s. ponúka služby systémovej integrácie. Jednoducho povedané – z jednotlivých podsystémov vytvorí funkčný integrovaný a optimalizovaný systém navrhnutý pre špecifické potreby každého zákazníka. Tento cieľ dosahujeme v úzkej spolupráci so zákazníkom v niekoľkých krokoch:

Analýza

Naši pracovníci v spolupráci so zákazníkom analyzujú súčasný stav, jeho potreby a štruktúru spracovávaných údajov.

Návrh riešenia

Na základe výsledkov analýzy navrhneme štruktúru informačného systému, optimalizujeme jednotlivé technické návrhy riešení.

Zabezpečenie subdodávok

Zabezpečíme dodávky všetkých potrebných komponentov.

Inštalácia

Zabezpečíme inštaláciu a funkčné odskúšanie systému u zákazníka.

Konfigurácia a nastavenie

Za spoluúčasti zákazníka optimalizujeme súhru jednotlivých komponentov systému a preveríme funkčnosť a výkonnosť na základe vopred stanovených kritérií.

Zaškolenie

Zamestnancov zákazníka zaškolíme na používanie a údržbu nového systému.

Migrácia údajov

Kontrolovaný prechod údajov pôvodného riešenia do nového systému.

Údržba a administrácia

Ponúkame uzatvorenie zmluvy na vykonávanie komplexnej administrácie informačného systému, resp. vykonávanie outsourcingu pre dohodnuté podsystémy.

Systémová integrácia je vykonávaná vo forme projektu, kde EDICO SK, a.s. vystupuje ako jediný zmluvný partner so zákazníkom. Odborné zázemie našej spoločnosti umožňuje väčšinu činností vykonávať prostredníctvom vlastných zamestnancov. EDICO SK, a.s. ako jediný zmluvný partner nesie celú zodpovednosť za priebeh projektu a za funkčnosť výsledného informačného systému.

 
Domov > Produkty a služby