gototopgototop

Effective solutions

Reklamný prúžok
banner-title1banner-title2banner-title3
Priemysel a energetika

Tvorba základného plánu, pasportizácia

Problematika riešenia Základného plánu závodu je pomerne zložitou otázkou. Pre úspešné zvládnutie tejto úlohy je potrebné mnohokrát kombinovať rôzne technológie, ktoré vždy vyžadujú špecifický - individuálny spôsob riešenia. V prípade úlohy v Slovnaft, a.s. sme použili vyspelé skenovacie a vektorové technológie ktoré v kombinácii s geodetickými postupmi viedli k spokojnosti zákazníka.

Podobne sme postupovali aj pri zameraní a pasportizácii inžinierskych sietí resp. pasportizácii technologických celkov. Grafické údaje sú spracovávané v zmysle jednotnej technológie navrhnutej našou spoločnosťou, alebo požadovanou investorom.

Inventarizácia a správa majetku

Pri riešení systému správy majetku velkých priemyselných celkov sme vytvorili plnohodnotné 3D modely veľkých stavebných objektov - budov, vrátane modelovania jednotlivých miestností (kancelárií, skladov technologických a komunikačných priestorov) a vybraných technických zariadení budov. Model bol spracovaný objektovo s prepojením na databázu s negrafickými inventarizačnými údajmi.

Pri GlS-e priemyselných objektov bolo ťažisko problému zozbierať všetky dostupné informácie o území pod priemyselnou zónou - objektom s ohľadom na zachytenie histórie všetkých prieskumných a stavebných činností. S úspechom boli využité skenovacie, vektorové a prieskumné metódy spracovania údajov. K zostaveniu takéhoto modelu bolo potrebné spracovať kvantum technickej dokumentácie rôznej kvality a zároveň podrobiť záujmové územie podrobnému prieskumu. Súčasne geologický a hydrogeologický.

Tento projekt bol realizovaný v druhej polovici 90-tych rokov v priemyselných objektoch SPP, a.s. v 4-och kompresorových staniciach, ktoré spadajú do kategórie veľkých priemyselných objektov, GIS - letiskové plochy riešil problematiku polohovej evidencie a kategorizácie porúch betónových dosiek s presnou štruktúrou, umiestnením a kvantifikáciou. Výsledkom je presné evidencia, štatistika a prehľad o závažnosti porúch na letiskovej ploche. Na základe výsledkov je možné určiť prioritu, náročnosť a postupnosť odstraňovania porúch betónových plôch na letisku. (Letisko M.R. Štefánika).

Informačný systém o environmente 

Informačný systém o environmente - reaguje na riešenie stále komplexnejších požiadaviek zo strany štátu.

Svetové spoločenstvo a samozrejme európske a naše nevynímajúc je svedkom zvyšovania tlaku na ochranu životného prostredia. V dôsledku toho sa neustále sprísňujú a rozširujú normy, ktoré ho majú chrániť.

To má za následok rozširovanie požiadaviek na evidenciu a spracovanie informácii o životnom prostredí. Zväčšuje sa komplexnosť a náročnosť. Na základe potrieb a požiadaviek zo strany SPP, a.s. naša spoločnosť vyvinula komplexný informačný systém o zbere, evidencii a spravovaní údajov o environmente, ktorý generuje automaticky všetky hlásenia a výstupné zostavy pre štátne inštitúcie. Táto povinnosť zahŕňa najmä oblasť „voda, ovzdušie - emisie, odpady, ochrana prírody, hluk a vibrácie".

Document management systémy

Kvalitné riešenia DMS v spoločnostiach predstavujú zložitú úlohu. Takmer zakaždým predstavujú spájania komplexu technológií, na ktoré sú kladené individuálne požiadavky. V prvom rade je dôležitá otázka analýzy a definície štruktúry riadenej dokumentácie. Táto sa získava z rozličných zdrojov (papierové, digitálne vytvorené, maily, faxy atď. ...) a samozrejme v odlišnej kvalite. K tomu je potrebné definovať, vytvoriť a následne validovať technologická prostriedky. V rámci takéhoto riešenia naša spoločnosť vytvorila optimálne technologické linky napr. aj na hromadné skenovanie dokumentov variabilnej kvality spolu s následnou identifikáciou pomocou čiarových kódov.

Skenovanie takéhoto typu je disciplínou samou o sebe. Pre takéto náročné riešenia naša spoločnosť aplikuje defacto customizovaný „skenovací operačný systém" spoločnosti www.kofax.com, ktorej sme certifikovaný poskytovateľ riešení.

Pri optimalizácii narábania s dokumentáciou (príprava scanovacích dávok, jednoznačná identifikácia dokumentácie) sme navrhli a uviedli do života riešenia s aplikáciou 1-D a 2-D čiarových kódov. Týmto spôsobom sme dosiahli výrazné zefektívnenie a skvalitnenie ľudskej práce.

Takéto riešenie je v produkčnej prevádzke takmer 10 rokov v Slovnaft, a.s. Okrem toho systém komunikuje s portálom podľa požiadavky zákazníka a nie je problematická integrácia s inými systémami.

Radi Vám poskytneme viac Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Domov > Priemysel a energetika