gototopgototop

Effective solutions

Reklamný prúžok
banner-title1banner-title2banner-title3
Múzeum 21. storočia

Múzeum je miestom, kde sú odložené kúsky pamäti mnohých ľudí, národov od najstarších dôb až do dnes. Sú jedinečné, neopakovateľné a bez výnimky nenahraditeľné.
Ich stratu by pocítili najmä budúce generácie, ktorým by chýbal odkaz ich vlastnej minulosti.

Múzeum 21. storočia – projekt modernizácie prácemuzeum-21-stor-logo_small

Spoločnosť EDICO SK, a. s. a Slovenské národné múzeum realizovali v priebehu roka 2009 pilotný projekt „Múzeum 21. storočia“. Jeho cieľom bolo vniesť do múzejných odborných činností najmodernejšie technológie – uplatniť ich v oblasti ochrany a spracovania múzejných zbierok, ale aj pri následnom on-line sprístupnení múzejných fondov v digitálnej podobe. Miestom realizácie projektu sa od apríla 2009 do decembra 2009 stalo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave.

Zúčastnené osoby:

Autor:

  • Mgr. Ján Jurkovič, Slovenské národné múzeum – Centrálna evidencia múzejných zbierok (SNM-CEMUZ)

Účastníci projektu:

  • SNM-CEMUZ – garant projektu
  • SNM-MŽK – správca zbierok
  • Edico sk – vývoj technológií a poskytovanie technologických služieb.
Realizačný tím:
  • Mgr. Ján Jurkovič, vedúci projektu
  • Ing. Róbert Sičák, technologický garant
  • Andrea Demeterová, kustódka zbierky
  • Mgr. Marian Naster, kurátor zbierky

Stručný popis projektu

Projekt „Múzeum 21. storočia“ sa zameriaval na dve hlavné oblasti - správu múzejných zbierok pomocou technológie RFID a digitalizácie zbierkových predmetov. Očakávanými výstupmi z jednotlivých oblastí boli:   

Virtuálna prehliadka zbierok múzea

V rámci projektu „Múzeum 21. storočia“ začína CEMUZ preverovať technológie digitalizácie vedomostí a vizualizácie múzejných zbierkových predmetov. Zmyslom digitalizácie je uchovanie a zhodnocovanie vedomostí o zbierkach múzeí, ale aj ich sprístupnenie prostredníctvom internetu. Ide o mimoriadne náročnú úlohu, ak uvážime, že SNM k dnešnému dňu eviduje viac než 3,5 milióna predmetov. Ich digitalizácia znamená, že kurátori a kustódi musia nielen vziať do ruky každý jeden predmet, ale spracovať všetky vedomosti o ňom a zabezpečiť jeho vizualizáciu.

Pilotný projekt „Múzeum 21.storočia“ overuje metódy a testuje procesy vizualizácie. Hľadá najvhodnejšie technológie zachytenia každého detailu na každom jednotlivom zbierkovom predmete v takej kvalite, ktorá zachová všetky vizuálne informácie o ňom a umožní jeho odborné skúmanie. To v praxi znamená, že záujemca o históriu nebude musieť cestovať za expozíciami a bádateľ nebude musieť žiadať vyhľadanie, či zapožičanie reálneho predmetu, ale bude mať on-line prístup k jeho digitálnemu zástupcovi a dôležitým odborným informáciám. Tak bude múzeum poskytovať všetky poznatky o predmete a bude ho zároveň aj vizuálne sprostredkovávať v detailoch, ktoré ľudské oko nie je schopné bez pomoci prístrojov v reálnych podmienkach vidieť. A nielen to – z digitálnych zástupcov zbierkových predmetov je možné reprodukovať dvoj– či trojrozmernú kópiu predmetu.

O metódach vizualizácie múzejných zbierok

Bezkontaktné skenovanie 

Skenovanie dvojrozmerných predmetov (do veľkosti 3x2 m) vo vysokom rozlíšení (do 1200 dpi).

Objektová panoráma

Základom tejto metódy je vytvorenie sady digitálnych fotografií (100 – 1000) a ich následné spojenie do jednej plynulej panoramatickej fotografie, ktorá vo vysokom rozlíšení poskytuje verný obraz predmetu skúmateľný zo všetkých uhlov a vo všetkých detailoch.

3D model

Touto metódou dokážeme zachovať presné informácie o priestorových rozmeroch objektu. To potenciálne umožňuje v budúcnosti vytvoriť trojrozmerný model (kópiu) daného objektu.

Využitie RFID technológie v evidencii a ochrane zbierok

Správa zbierok je pri obrovských fondoch veľmi náročná (múzeá na Slovensku spravujú viac ako 15 miliónov zbierkových predmetov!) a jedna revízia vo väčších múzeách trvá viac ako 5 rokov. Pomocou technológie RFID sa zautomatizujú procesy evidencie a kontroly múzejných predmetov, vylúčia sa omyly, straty a neporovnateľne sa urýchli vyhľadávanie či revízia. V praxi to znamená skrátenie viacročného procesu revízie na niekoľko hodín. Projekt „Múzeum 21. storočia“ rieši uplatnenie technológie rádiofrekvenčných identifikátorov (RFID) v múzejnej praxi, pri napĺňaní hlavnej úlohy múzeí, ktorou je uchovanie dokumentov – dôkazov zaniknutých skutočností. Pokroková technológia identifikácie predmetov prinesie radikálnu zmenu v správe zbierok – zásadne ovplyvní metodiku a organizáciu vnútorných činností múzeí. Zároveň sa uplatňuje aj v automatizácii procesov vizualizácie zbierok, pri ktorých vznikajú stovky digitálnych súborov z jedného predmetu (v celonárodnom rozsahu to budú miliardy obrazových súborov).

O technológii RFID

Pojem RFID (angl. Radio Frequency Identification) je všeobecný termín, ktorý označuje technológie využívajúce elektromagnetické signály na automatickú identifikáciu objektov. Objekty je možné identifikovať bez potreby priamej viditeľnosti, bez nasmerovania zo vzdialenosti niekoľkých metrov, pričom objekt sa môže pohybovať. Analytici predpokladajú, že jej vplyv na zmenu logistiky a skladového hospodárstva bude väčší, ako dosiahli prevratné technológie nedávnej minulosti, napríklad fax, internet či mobilné telefóny.

none

snm_smallmuzeum-zidovskej-kultury_smallcemuz_small

 
Domov > Múzeum 21. storočia